Περιβαλλοντική Πολιτική

Η εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε. στοχεύει σε μία εναρμονισμένη με την φύση, βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, στο πλαίσιο της οποίας επιδιώκει τη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, μειώνοντας παράλληλα τις αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

Βασικοί στόχοι:

 • Προστασία περιβάλλοντος
 • Προστασία φυσικών πόρων
 • Ευαισθητοποίηση του προσωπικού σε θέματα περιβάλλοντος
 • Ενίσχυση της πράσινης επιχειρηματικότητας
 • Διαρκή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης της εταιρείας

Προκειμένου να επιτευχθούν οι ανωτέρω στόχοι, η εταιρεία ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει, διεθνώς αναγνωρισμένα, ηθικά και περιβαλλοντικά σχήματα (RSPO, Rainforest Alliance, Fairtrade), τα οποία προάγουν την αειφόρο καλλιέργεια και δασοκομία. Επιπρόσθετα, βασικό κριτήριο επιλογής/ αποδοχής συνεργατών της εταιρείας, αποτελεί η συμμόρφωσή τους με τα ανωτέρω σχήματα καθώς και με περαιτέρω περιβαλλοντικά πρότυπα (PEFC, FSC) συμβάλλοντας στην προστασία των δασών από την υπερεκμετάλλευση, την αποψίλωση και την παράνομη υλοτομία που έχουν δυσμενείς οικολογικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη διατήρηση της βιοποικιλότητας

Η ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που έχουν ή μπορεί να έχουν οι δραστηριότητές της στο περιβάλλον, δεσμεύεται για:

 • συνεχή ενημέρωση για τις νομοθετικές εξελίξεις και κατ’ ελάχιστο συμμόρφωση με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις που διέπουν τη λειτουργία της
 • παροχή επαρκών πόρων που εξασφαλίζουν τη συνεχή βελτίωση της περιβαλλοντικής επίδοσης και κατ’ επέκταση τη μείωση του άμεσου και έμμεσου περιβαλλοντικού αποτυπώματος
 • συνεχή παρακολούθηση των ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων παραγωγής και διαχείρισης στερεών και υγρών αποβλήτων, καθώς επίσης και των λοιπών περιβαλλοντικών παραμέτρων
 • συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού
 • παρακολούθηση εργολάβων, υπεργολάβων και εξωτερικών συνεργείων για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας
  ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των ενδιαφερόμενων μερών αναφορικά με την αειφόρο ανάπτυξη
 • μέγιστη προσπάθεια κάλυψης των (περιβαλλοντικών και ηθικών) απαιτήσεων των ενδιαφερόμενων μερών
 • υπεύθυνη λειτουργία της επιχείρησης, διαθέτοντας πλήρης γνώση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της παραγωγικής διαδικασίας και κατ’ επέκταση λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ελαχιστοποίησής τους

Η Διοίκηση της ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε επαναξιολογεί και εφόσον κρίνεται απαραίτητο, επαναπροσδιορίζει τους στόχους και κατ’ επέκταση την πολιτική της, σε ετήσια βάση, με απώτερο στόχο την συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεών της.

Για λογαριασμό της ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ Α.Ε
Η Διοίκηση

Made in Grafix