Πολιτική Ποιότητας

Η Αφοί Παπαγιάννη Α.Ε. παράγει χαλβά, παστέλια και μπάρες δημητριακών, μαρμελάδες, ταχίνι και αλοιφές ξηρών καρπών, λουκούμια και πραλίνα φουντουκιού στις σύγχρονες εγκαταστάσεις της στο 6ο χιλιόμετρο της Π.Ε.Ο. Λάρισας Βόλου.

Έχουμε υλοποιήσει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας (ΣΔΠ) σύμφωνα με το πρότυπο ΙSO 9001:2015 που αφορά τον σχεδιασμό και την παραγωγή ταχινιού, χαλβά, μερμελάδας, παστελιού και μπαρών δημητριακών, πραλίνας και αλοιφών ξηρών καρπών και λουκουμιού καθώς και τη διανομή αυτών. Μέσω της εφαρμογής του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας επιδιώκουμε την επίτευξη συγκεκριμένων ποιοτικών και αναπτυξιακών στόχων, όπως είναι :

  • Η επίτευξη μακροχρόνιων συνεργασιών με προμηθευτές, οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια που τίθενται από την νομοθεσία και την εταιρία μας. Οι σταθερές συνεργασίες εγγυώνται την ασφάλεια και την αμεσότητα στις συναλλαγές μας και αποσκοπούν στην παραγωγή προϊόντων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών απαιτήσεων και αναγκών στους προβλεπόμενους χρόνους.
  • Η επίτευξη ενός ικανοποιητικού επιπέδου παραγωγικής δυναμικότητας, η οποία θα έχει την δυνατότητα να προσαρμόζεται στις ποσοτικές και ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών μας. Σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή παίζει και ο σύγχρονος εξοπλισμός της εταιρίας μας, για τον οποίο επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα.
  • Η κάλυψη μεγαλύτερων μεριδίων στις αγορά των προϊόντων μας τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και η διαρκής καλυτέρευση των οικονομικών δεικτών μας, για την εξασφάλιση της συνέχειας της εταιρίας μας και την είσπραξη αισθήματος ασφάλειας από τους εργαζομένους μας.
  • Τέλος, ο σημαντικότερος στόχος για όλους, όσοι εργαζόμαστε στην Αφοί Παπαγιάννη Α.Ε., είναι η αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των καταναλωτών-πελατών μας, τόσο όσον αφορά στην ποιότητα των προϊόντων μας, όσο και στους γενικότερους όρους της συνεργασίας μας μαζί τους.

Στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων που έχουμε θέσει, φροντίζουμε για την συνεχή βελτίωση των χρησιμοποιούμενων μεθόδων επενδύοντας σε σύγχρονο εξοπλισμό και στην αποτελεσματική συλλογική εργασία του έμπειρου προσωπικού, έτσι ώστε να παράγουμε προϊόντα που πληρούν τις προσδοκίες των πελατών μας σε ανταγωνιστικές τιμές.

Η ποιότητα των προϊόντων μας σε συνδυασμό με το λογικό τους κόστος μας δίνει τη δυνατότητα να επεκταθούμε πολύ γρήγορα όχι μόνο σε ολόκληρη τη χώρα αλλά και στο εξωτερικό. Έτσι, η εταιρία αποφάσισε να προχωρήσει στην εφαρμογή και στην υλοποίηση ενός συστήματος το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του Αγγλικού Προτύπου BRC v.8 (British Retail Consortium) και με την επέκταση στην ενότητα Gluten Free (ελευθέρα γλουτένης) καθώς και του Γερμανικού Προτύπου IFS v.6.1 (International Food Standard). Επίσης, στη προσπάθεια μας για διεθνή επέκταση και προσέγγιση πληθυσμών με διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις η εταιρία μας προχώρησε στην πιστοποίηση της κατά τα διεθνή πρότυπα Kosher και Halal για το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της.

Η εταιρία μας νιώθοντας βαριά την ευθύνη της θέσης της στην τοπική και ευρύτερη αγορά του κλάδου των τροφίμων και έχοντας σαν στόχο την παραγωγή υγιών και ασφαλών τροφίμων προχώρησε στην ανάπτυξη και εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων HACCP σύμφωνα με το πρότυπο ISO 22000:2005. Ο εντοπισμός και παρακολούθηση των κρίσιμων σημείων ελέγχου αφορούν το ίδιο πεδίο εφαρμογής με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ενώ γενικές απαιτήσεις υγιεινής χώρου, προσωπικού και εγκαταστάσεων αφορούν το σύνολο του εργοστασίου μας. Η ευθύνη για την τήρηση της μεθοδολογίας αναγνώρισης, αξιολόγησης και ελέγχου των κινδύνων που σχετίζονται με την ασφάλεια των παραπάνω τροφίμων ανήκει στην ομάδα HACCP η οποία λαμβάνοντας υπόψη τα νέα επιστημονικά δεδομένα δεσμεύεται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της νομοθεσίας και των αρμόδιων αρχών και φυσικά των πελατών της.

Επειδή η εταιρία πλέον σχεδιάζει και παράγει προϊόντα καινοτόμα και πρωτοποριακά, και δέχεται συνεχώς επιθεωρήσεις από ελεγκτικούς φορείς και πελάτες της, προσπαθώντας να διαφυλάξει τις μέχρι τώρα επιτυχίες της, δε δύναται πλέον να παρέχει πληροφορίες που αφορούν στο know how της εταιρίας (τεχνολογικά θέματα και παραγωγικές λεπτομέρειες).

Η Διοίκηση έχει ορίσει ως εκπρόσωπο της, τον Συντονιστή HACCP/Διευθυντή Διαχείρισης Ποιότητας, και υπεύθυνο του BRC και του IFS ο οποίος σε άμεση συνεργασία με την Ομάδα HACCP και τους υπευθύνους όλων των επιμέρους τμημάτων, ελέγχουν την εφαρμογή της παρούσας πολιτικής και καθημερινής υλοποίησης και παρακολούθησης του ενιαίου Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων. Σε συνεργασία με τον Συντονιστή HACCP η ομάδα HACCP χειρίζεται θέματα της αρμοδιότητάς της και προβαίνει στον προσδιορισμό πιθανών προβλημάτων και στην μεθόδευση διορθωτικών ενεργειών. Σε περίπτωση αδυναμίας επίλυσης κάποιου προβλήματος γίνεται αναφορά προς τον Γενικό Διευθυντή για τελική διευθέτηση.

Η εταιρία πραγματοποιεί εκπαίδευση όλου του προσωπικού της στα παραπάνω θέματα δίνοντάς του τα εφόδια για να ακολουθεί και να εφαρμόζει τις προδιαγραφές του παρόντος συστήματος.

Επίσης η εταιρία λαμβάνει σοβαρά υπ’ όψη της σε όλες τις δραστηριότητες τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τη σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία.

Επίσης η εταιρία σεβόμενη το εργατικό Δίκαιο ακολουθεί το σύνολο των νομοθετικών κανόνων που καθορίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις εργοδοτών και εργαζομένων. Δεν κάνει διακρίσεις και σέβεται την διαφορετικότητα του καθενός σε οποιοδήποτε τομέα και αν υπάρχει. Η διοίκηση της Αφοί Παπαγιάννη Α.Ε. δεσμεύεται ότι θα είναι αρωγός κάθε αξιόλογης και υλοποιήσιμης πρότασης, η οποία αποσκοπεί στην βελτίωση του παρόντος συστήματος. Η πολιτική της εταιρίας μας θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο για να είναι διαρκώς επίκαιρη με τις απαιτήσεις των πελατών μας.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΟΣ: 15-10-18
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 3ης ΕΚΔΟΣΗΣ: 9-9-2019
ΕΚΔΟΣΗ: Δ/ΝΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΕΓΚΡΙΣΗ: ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Made in Grafix